Technologické odporúčania pestovania repky

Technologické odporúčania pestovania repky

18.6.2013
Technologické odporúčania pestovania repky

Základy úspšného pestovanie repky olejnnej ozimnej

Bezpečné trhové zázemie a priaznivá výnosnosť podnietuje postovateľa čím ďalej viac k tomu, aby sa zvyšovaním inputov s väčšou starostlivosťou pridržali technológie vyššej úrovni a usilovali sa dosiahnuť vyrovnanejší a vypočitatelnejší výnos.

Úspešnosť pestovania určujú:

  • Najlepšie genetické základy
  • Podmienky prostredia (počasie, stav pôdy, geografická poloha)
  • Technológie pestovania, starostlivosť, tzv. technologická disciplína

Vplyv na vývoj úrody (podľa dosavadných vedeckých výskumov a skúseností pestovania):

  • 30% výber správnej odrody
  • 20 - 40% vplyv podmienok prostredia, hlavne v extrémnych ročníkoch
  • min. 40% vplyv technológie pestovania

To znamená, že svoje vedomosti a starostlivosť musíme vynaložiť na vyváženie a zmiernenie množstva vonkajších vplyvov, ktoré nie sme schopný usmerniť a správnymi odbornými rozhodnutiami eliminovať ich nepriaznivé dôsledky.

Kľúčové prvky technológií pestovania

1. Správny postup sejby - aby sme mohli na tom istom poli znovu zasiať repku, mali by uplynúť minimálne 4 roky a to aj v prípade odrôd a hybridov novej generácie, alebo zdravších, ako boli tie staršie. Predovšetkým v súčasnosti to stojí za uváženie, keďže osevná plocha repky, hlavne v prípade menších pestovateľov narástla. Aj napriek tak príťažlivým a lákavým hospodárskym výhodám sa nemôže nebrať ohľad na dodržiavanie týchto pravidiel. Repka je v našej osevnej štruktúre vynikajúcou predplodinou pre obilniny.

2. Nejdôležitejšou požiadavkou kultivácie pôdy je dobrý stav kultúr a rovnomerne hlboké, plné semenisko.Drobnosemenná repka má rada drobnozrnnú štruktúru pôdy. Naše doterajšie skúsenosti ukazujú, že repka sa s úspechom môže pestovať na zoraných pôdach, alebo z hľadiska hospodárnosti nákladov aj v sústave bez obracania, hlavne na kyprejších pôdach. V priebehu prípravy pôdy má mimoriadny význam zachovanie jej vlhkosti, teda kultivácie strniska, a okamžité uzatvorenie pôdy. Preto sa hovorí, že pri príprave pôdy pod repkou je nejdôležitejším pracovným strojom valec. Pre rýchle a rovnomerné klíčenie a vývoj je rozhodujúce kvalitné výsevné lôžko.

3. Vysokú náročnosť repky na živiny musíme uspokojovať racionálnými a účinnými riešeniami, ktoré zároveň dbajú o ochranu životného prostredia. Náročnosť repky na dusík je vyslovene vysoká. Je vhodné nadávkovať dusík na jeseň maximálne do 15-20% a na jar nepretržito v tempe náročnosti rastliny, vo viacerých, ale aspoň vo dvoch stupňoch. K dosiahnutiu dnes už reálne plánovaného výnosu 3,5-4 tony musíme vysypať 150-180 kg dusíka. Keď je repka olejnatá rastlina, je náročná na fosfor a z dôvodu ochrany rastlín aj na draslík. Je teda nutné sa vyhnúť jednostrannému hnojeniu dusíkom a zvýšenú pozornost venovať aj mezo- a mikroprvkom. V prvej rade zabezpečenie síry, horčíka a bóru, na kyselých pôdach a hnojenie vápnikom. Anglickí, francúzskí a nemeckí poľnohospodári, ktorí dosahujú najlepšie výsledky, dávkujú aspoň 40-50kg horčíka a 2-4 kg bóru na hektár. Bez toho zaostává požadovaná tvorba kvetov, oplodnenia, tvorba šešúľ a odpovedajúce vyplnené semená.

4. Pri siatí repky používáme moderné riadkovacie sjacie stroje, s ktorými sa u hybridiov pri rovnomernom držaní hĺbky a pri žiadanom malom množstve osiva dá dosiahnouť presného vysiatia. V technológii siatia repky musíme revidovať svoju doterajšiu prax vztahujúcu sa k času sejby a počtu semien na siatie. Siatie najnovších šlachtených odrôd s rýchlou počiatočou vitalitou, s vysokou schopnosťou rozvetvenia (hybridy) sa totižo môže namiesto zvyčajného času, konceom augusta až začiatkom septembra, posunúť do polovice septembra, prípadne najneskôr do tretej dekády septembra. Týmto môžeme zabrániť prílišnému podzimnému vyvinutiu a zvýšenému zimnému vyhynutiu. Rozhodne sa oplatí hybridy ošetriť už na jeseň regulátorom, ktorý stimuluje koreňový vývoj, čo skoro na jar môžeme zopakovať. Týmto podporíme vyvinutie bohatšej kořeňovej zostavy, hrubší koreňový kŕčok, čím zabezpečíme lepšie prezimovanie. Na jar reguláciou rastu získame nižšiu stonku, jej lepšiu pevnosť, väčšie rozvitnutie, priaznivý zdravotný stav a jednotné dozrievanie. Podľa skúseností z našich pokusov ošetrenia regulátorov, významne zmierňuje vplyv neskoršej doby siatia na zníženie výnosu. Doporučený výsevok u liniových odrôd je 500 - 700 tisíc semien na hektár, zatiaľ čo u hybridov je to 400 - 500 tisíc semien na hektár. Cieľová hustota po prezimovaní by mala dosahovať 40 - 60 rastlín na meter štvorcový v závislosti od typu odrody. Musíme mať na pamäti, že potenciálny výnos repky, prezentovaný počtom šešúľ, bočnými výhonkami a velikosťou semena, vychádza zo správnych podmienok pestovateľskej plochy.

5. Ochrana rastlín - ničenie burín v hybridných porastoch repky s nižšou hustotou výsevku sa stalo predovšetkým v posledných rokoch dôležitým faktorom pri zabezpečovaní optimálnych podmienok pre vývoj rastliny. Doporučujeme, aby ste burinu likvidovali už na jeseň, hlavne pri siatí hybridnej repky. Iba tak sa dá zabezpečit vylúčenie včasnej konkurencii buriny. Základom úspechu v zaistení dobrého zdravotného stavu repky je ochrana proti hmyzu, najmä proti "skočke" a larve piliarke repkovej v skorých fázach vývoja. V následujúcom období tiež starostlivo sledujeme zachovanie dobrého zdravotného stavu rastlín. V skorom jarnom období, so začínajúcimi sa zvyšujúcimi teplotami nad 10°C, musíme počítať s možným objavením hmyzu. Prvým škodcom je krytonos štvorzubý, ktorý dokáže takmer nepozorovane infikovať porast. Doporučuje sa proti nemu preventívny postrek. Proti blýskáčikovi repkovému, krytonosovi šešuľovému a "byľomoru kelovému", ktorí sa objavujú na začiatku kvitnutia, sa môžeme brániť technológiami, ktoré v žiadnom prípade neohrozujú včely. Aj pri dodržaní potrebnej agrotechniky je väčšinou potrebné jedno jesenné a aspoň dve jarné insekticídne ošetrenie repky. Pozornosť venovaná hubovým ochoreniam v našich podmienkach doteraz nemala zvláštnejší význam, avšak v niekoľkých letách bohatých na zrážky sa odhalilo nebezpečie húb aj u nás. Objavily sa závažné nákazy hubami Sclerotínia, Phomas a Alternaria, ktoré v západných krajinách väčšinou bohatých na zrážky, zpôsobovali sústavne závažné straty na úrodách. Pre zaistenie bezpečnosti budúcej úrody musí časť technológii, predovšetkým v jarnom období bohatom na zrážky, tvoriť aspoň jedno jarné fungicídne ošetrenie.

6. Desikácia, zber a skladovanie - ako posledná kapitola technológie, môže byť zdrojom zisku ale aj vážnych strát. Čím ďalej viac a častejšie sa musí počítať s umelým zrychľovaním dozrievania, tzv. desikácou repky. Tu je dôležité predevšetkým zvolenie správneho času ošetrenia. Pri aplikácii desikačných prípravkov rôznych typov, ktoré máme k dispozícii, musíme v záujme dosiahnutia optimálneho účinku určite sledovať doporučenia výrobcu. Prípravek Roundup Rapid, ktorý dostal povolenie aj na desikáciu repky, vykonáva preukázateľne šetrné a účinné sušenie v porastoch repky, preto jeho používanie rozhodne doporučujeme. Prípadnému vypadávániu semien sa dá vyhnúť správne načasovaným zberom zrelého porastu a tiež vhodnými mechanizačnými prostriedkami. Môžeme si byť istý, že starostlivá technológia prinesie svoje ovocie, zabezpečí budúcu existenciu pestovateľov a možnosť ich ďalšieho rozvoja.